telewizja

Kto musi płacić abonament rtv?

Posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego wiąże się z koniecznością jego rejestracji oraz wnoszenia regularnej opłaty abonamentowej. Kto jest zobowiązany do opłacania abonamentu RTV a kto może skorzystać ze zwolnień? W jakiej wysokości należy uiszczać opłaty?

Abonament RTV – najważniejsze informacje

Abonament radiowo-telewizyjny stanowi opłatę, która została wprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Ustawa ta nakłada obowiązek uiszczania comiesięcznej, regularnej opłaty za użytkowanie odbiorników telewizyjnych oraz radiowych. W niektórych przypadkach obowiązek ten może dotyczyć także właścicieli radia samochodowego. Co więcej, ustawa ta, na każdego właściciela odbiorników radiowych bądź telewizyjnych, nakłada obowiązek dokonania rejestracji urządzenia za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Z uwagi na to, że media publiczne zgodnie z przyjętymi zasadami powinny realizować potrzeby wszystkich osób, celem wprowadzenia abonamentu radiowo-telewizyjnego było zaspokojenie potrzeb informacyjnych jak najszerszej grupy odbiorców. Dzięki opłatom możliwym staje się realizowanie misji publicznej telewizji oraz radia.

Abonament RTV – kto jest zobowiązany do opłacania?

Obowiązek uiszczania opłaty za abonament RTV dotyczy każdej osoby, która jest posiadaczem odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego. Opłatę tą  wnosi się z góry, do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. W tym przypadku za terminowe uznaje się dzień dokonania płatności (nie ma znaczenia, w którym dniu płatność wpłynęła na docelowe konto).

W niektórych przypadkach, także kierowcy, którzy w swoich pojazdach posiadają odbiornik radiofoniczny są zobowiązani do ponoszenia opłaty abonamentowej. Ma to zastosowanie zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców, na których auto jest zarejestrowane.

Abonament RTV 2022 - kto zwolniony jest z opłat?

Istnieje jednak szereg sytuacji, w których dana osoba jest zwolniona z wnoszenia opłat za abonament RTV. Dotyczy do w szczególności osób, które ukończyły 75 rok życia, osoby, które są zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani posiadający status inwalidów wojskowych lub wojennych, a także osoby, które mają prawo do emerytury i ukończyły 60. rok życia (przy czym wysokość ich comiesięcznej emerytury nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia).

Zwolnienie z obowiązku wnoszenia z opłat abonamentu RTV w takim przypadku przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym uprawniony dopełnił wszelkich wymaganych formalności z urzędzie Poczty Polskiej. Osoby zwolnione z płacenia abonamentu RTV powinny udać się do placówki Poczy Polskiej i przedstawić wszystkie wymagane dokumenty, które potwierdzają ich prawo do zwolnienia z ww. opłat. Warto pamiętać także, że w przypadku zmiany stanu faktycznego lub prawnego (np. w przypadku wzrostu wysokości emerytury) osoby, które korzystają ze zwolnienia z opłat abonamentowych w ciągu 30 dni od zmiany, powinny zgłosić taki fakt w placówce pocztowej. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie osób które ukończyły 75 rok życia.

W niektórych przypadkach ustawa o opłatach abonamentowych wprowadza także możliwość skorzystania z ulgi, polegającej na wniesieniu opłaty abonamentowej tylko raz, niezależnie od liczby używanych odbiorników radiowych oraz telewizyjnych. Podmioty które mogą skorzystać z ulgi zostały w ustawie wymienione enumeratywnie i są to:

- uczelnie publiczne i niepubliczne oraz jednostki organizacyjne systemu oświaty,

- sanatoria,

- żłobki,

- domu pomocy społecznej oraz

- pomioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami (zgodnie z przepisami o działalności leczniczej).

Abonament RTV – wysokość opłat

Abonament RTV w 2022 roku zgodnie z przepisami rozporządzenia KRRiT wynosi za używanie odbiornika radiofonicznego 7,5 złotych za jeden miesiąc, a w przypadku używania odbiornika telewizyjnego oraz radiofonicznego 24,50 złotego za jeden miesiąc. W przypadku wnoszenia opłaty z góry za okres 12 miesięcy, łączna wysokość opłat odpowiednio wynosi 81 złotych oraz 264 złote. Warto jednocześnie mieć świadomość, że od nowego 2023 roku będą obowiązywały nowe stawki i tak w przypadku odbiorników radiowych opłata za jeden miesiąc wyniesie 8,70 zł oraz  27,30 zł za telewizor i radioodbiornik.