ściek

Na czym polega badanie odpadów?

Za sprawą Ustawy o odpadach ustawodawca wprowadził obowiązek pisemnego sporządzania charakterystyki śmieci, które są przeznaczone do składowania na wysypiskach. Do prawidłowo sporządzonej karty potrzebne jest przeprowadzenie badania odpadów w laboratorium. Inaczej nazywa się je testami zgodności, które należy wykonywać w odpowiednio przystosowanych do tego placówkach. Jak wygląda badanie odpadów i jak często należy je wykonywać?

Czy wszystkie odpady muszą być badane i z czego wynika ten obowiązek?

Obowiązek przeprowadzenia tzw. testów zgodności oraz przygotowania podstawowej charakterystyki odpadów dotyczy wyłącznie tych, które są przeznaczone do składowania na wysypiskach śmieci. Intencją ustawodawcy było zminimalizowanie skażenia terenu, ale również zachęcenie do selektywnego zbierania śmieci i ich recyklingu. Obowiązek sporządzania podstawowej karty charakterystyki wynika wprost z artykułu 13. Ustawy o odpadach. Zakres badań, kryteria oraz nieliczne zwolnienia są uściślone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, które traktuje o dopuszczaniu odpadów do gromadzenia na składowiskach. W załącznikach do tego rozporządzenia wymienione są między innymi śmieci, dla których nie są wymagane badania laboratoryjne, ale również szczegółowe graniczne wartości wymywania poszczególnych pierwiastków, które - potencjalnie - mogą się z nich znajdować. To, które odpady są zwolnione z analizy, wynika z kolei z kolejnego rozporządzenia - w sprawie katalogu odpadów.

Na czym polega badanie odpadów?

O tym, jak wygląda badanie odpadów, decyduje tzw. kod odpadu, zgodny z Rozporządzeniem w sprawie Katalogu Odpadów. Analiza jest realizowana przez akredytowane laboratoria, takie jak to prezentowane na stronie https://bwquark.pl/badania-odpadow/. Procedura polega na poborze próbek odpadów przeznaczonych na wysypisko śmieci, odpowiednim ich spreparowaniu oraz zbadaniu. W zależności od rodzaju badane są m.in. zawartość suchej masy, zawartość metali ciężkich, siarczanów, fluorków czy stałych związków rozpuszczonych. Na podstawie przedstawionych wyników posiadacz śmieci opracowuje kartę charakterystyki, na podstawie której może przekazywać odpad na dedykowane wysypisko.

Kto może wykonywać badanie odpadów?

Badania odpadów może wykonywać wyłącznie laboratorium akredytowane w danej metodzie, co wynika z artykułu 147.a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz artykułu 117. Ustawy o odpadach. Większość placówek udostępnia zakresy na swoich stronach internetowych. Akredytacja oznacza, iż laboratorium zostało sprawdzone przez niezależną jednostkę - Polskie Centrum Akredytacji, oraz spełnia jej wysokie wymagania. Badania są wykonywane zgodnie z określonymi normami oraz procedurami badawczymi, które zapewniają prawidłowość wyników. Cała praca laboratorium, weryfikacja prawidłowości rezultatów czy zapewnienie poufności są oparte na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018, która szczegółowo omawia, na czym polega badanie odpadów od strony zapewnienia prawidłowej organizacji pracy: zamawiania wiarygodnych materiałów do analizy, kontroli sprzętu pomiarowego, dokumentowania lub wreszcie szkoleń i sprawdzenia, czy pracownicy poprawnie wykonują zlecone zadania.

Jak często powinny być wykonywane badania odpadów?

Pytanie, jak wygląda badanie odpadów i jak często należy je wykonywać to jedno z najczęstszych zagadnień omawianych na forach internetowych. Z odpowiedzią ponownie przychodzi Ustawa o odpadach, która mówi, iż testy zgodności dla śmieci przekazywanych na wysypisko, które są wytwarzane regularnie, wykonuje się co najmniej raz na rok lub za każdym razem, gdy nastąpiła zmiana w produkcji obejmująca używane surowce lub materiały. W przypadku odpadów, które są wytwarzane w sposób nieregularny, badanie przeprowadzane jest zawsze wtedy, gdy zostają przekazane na wysypisko. Wynika to z faktu, że takie śmieci mogą mieć za każdym razem różny skład. Laboratoria, które wykonują badanie odpadów, często wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem firmy, dla których mnogość oraz szczegółowość przepisów związanych z gospodarowaniem śmieciami stanowi duży problem. Firma ze strony https://bwquark.pl/badania-odpadow/ nie tylko przeprowadza analizy. Również tłumaczy swoim klientom, na czym polega badanie odpadów, a także bezboleśnie przeprowadza ich przez - zdawałoby się - ten skomplikowany proces.